B2B

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Tímto uděluji souhlas společnosti MALFINI, a.s., se sídlem Oblouková 391, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem, IČ: 254 09 727, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2035 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovávala tyto osobní údaje: 

- Titul, e-mailová adresa, telefonní číslo, fax, IP adresa, cookies, země, město, IČ

   a to za účelem

- zasílání obchodních sdělení, newsletterů, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany Správce a třetích subjektů   

- zasílání informací o akcích pořádaných Správcem a jeho aktivitách

- účely analýz osobních údajů zákazníků umožňujících zejména přímé oslovení konkrétních zákazníků a určitých skupin zákazníků (tzv. direct mailing) 

- používání souborů cookie pro účely analýzy a optimalizace výkonu, sociálních médií a reklamy (souhlas o zařazení do marketingového publika)

- zpracování osobních údajů v rámci výzkumu a analýz 

a to nad rámec takových sdělení, které je Správce oprávněn zasílat na základě jiného právního titulu nežli souhlasu, a to na dobu 10 let.

 

POUČENÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

* osobní údaje budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

* důvodem poskytnutí osobních údajů je zájem subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek a sdělení Správce nad rámec zasílání takových sdělení, které je Správce oprávněn zasílat na základě jiného právního titulu nežli souhlasu, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,

* při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, 

* subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů na cancelgdpr@malfini.com, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku       proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

B2C

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

„Vážený zákazníku, s ohledem na účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) si Vás dovolujeme informovat, že pro případnou obchodní spolupráci by naše společnost zpracovávala následující údaje:

Jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, země, město, PSČ

a to za účelem poskytnutí těchto údajů obchodním partnerům naší společnosti, z důvodu případného obchodního jednání s naším obchodním partnerem, uzavření kupní smlouvy a dodání zboží od našeho obchodního partnera, přičemž jste informován, že poskytnuté osobní údaje nebudeme po jejich předání dále zpracovávat, a to na dobu 10 let.

POUČENÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ

Společnost MALFINI, a.s. Vás tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

osobní údaje budou zpracovány na základě Vašeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
 
důvodem poskytnutí osobních údajů je jejich sdělení naším obchodním partnerům za účelem obchodního jednání s naším obchodním partnerem, uzavření kupní smlouvy a dodání zboží od našeho obchodního partnera,
 
při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování,
 
máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů na cancelgdpr@malfini.com, právo požadovat nás o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování osobních údajů postupujeme v rozporu s Nařízením.

FORMULÁŘ KARIÉRA

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zaškrtnutím pole SOUHLASÍM SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ souhlasíte s poskytnutím osobních údajů uvedeným správcům osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) v rámci koncernu MALFINI (dále jen „Správce“) s tím, že poskytnuté osobní údaje budou zpracovány za účelem realizace výběrového řízení na konkrétní pracovní pozi-ci. Dále Zaškrtnutím pole SOUHLASÍM SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ souhlasíte, aby uvede-ní Správci osobních údajů v rámci koncernu MALFINI si Vaše osobní údaje ponechaly z důvodu evi-dence pro případné jiné výběrové řízení pořádaných Správci nebo nabízení jiných či obdobných pracovních příležitostí, praxí nebo stáží, a to na dobu v délce 3 let. Vaše osobní údaje budou zpra-covávat výlučně zaměstnanci Správců a zároveň pouze v míře nezbytné pro naplnění účelu zpraco-vání.


Vaším právem je souhlas kdykoli odvolat. V této souvislosti Vám jako subjektu údajů náleží rovněž práva na:

 

přístup k osobním údajům;
opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých osobních údajů;
výmaz osobních údajů, pokud již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromažďovány či zpracovávány;
omezení zpracování osobních údajů;
přenositelnost osobních údajů;
vznesení námitky v případě, že zde neexistuje oprávněný zájem správce na jejich zpracování, který převažuje nad zájmem subjektu údajů;
obrátit se v případě stížnosti na dozorový orgán či soud.

Rozsah zpracovaných osobních údajů:

•       jméno a příjmení,
•       poštovní adresa,
•       emailová adresa,
•       telefonický kontakt
•       fotografie či obrazový projev“