ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I.
Základní ustanovení

1.    Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je MALFINI, a.s., IČ 254 09 727, se sídlem Oblouková 391, 403 40 Ústí nad Labem (dále jen: „správce“).
2.    Kontaktní údaje správce jsou adresa: Oblouková 391, 403 40 Ústí nad Labem, email: prodej@malfini.com, telefon: +420 475 240 511.
3.    Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4.    Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: Mgr. Ondřej Pojkar, advokát, se sídlem Dlouhá 67/39, 415 01 Teplice, email: pojkar@advokati-unl.cz.

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.    Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2.    Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.    Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 
•    plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
•    oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
•    Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 
2.    Účelem zpracování osobních údajů je
•    vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
•    zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 
3.    Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. 

IV.
Doba uchovávání údajů

1.    Správce uchovává osobní údaje 
•    po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu). 
•    po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 
2.    Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.    Příjemci osobních údajů jsou osoby 
•    podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 
•    podílející se na zajištění provozu služeb,
•    zajišťující marketingové služby.
2.    Správce informuje, že osobní údaje mohou být v rámci poskytování služeb předány do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 

VI.
Vaše práva

1.    Za podmínek stanovených v GDPR máte 
•    právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
•    právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
•    právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
•    právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
•    právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
•    právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek. 
2.    Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.    Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2.    Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné a elektronické podobě.
3.    Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.
Profilování

1.    Osobní údaje mohou být využity k provádění profilování včetně remarketingu a behaviorální reklamy za účelem cílení marketingu dle konkrétních potřeb a žádostí zákazníka, aj.

IX.
Závěrečná ustanovení

1.    Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2.    S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3.    Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

B2B

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Tímto uděluji souhlas společnosti MALFINI, a.s., se sídlem Oblouková 391, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem, IČ: 254 09 727, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2035 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovávala tyto osobní údaje: 

- Titul, e-mailová adresa, telefonní číslo, fax, IP adresa, cookies, země, město, IČ

   a to za účelem

- zasílání obchodních sdělení, newsletterů, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany Správce a třetích subjektů   

- zasílání informací o akcích pořádaných Správcem a jeho aktivitách

- účely analýz osobních údajů zákazníků umožňujících zejména přímé oslovení konkrétních zákazníků a určitých skupin zákazníků (tzv. direct mailing) 

- používání souborů cookie pro účely analýzy a optimalizace výkonu, sociálních médií a reklamy (souhlas o zařazení do marketingového publika)

- zpracování osobních údajů v rámci výzkumu a analýz 

a to nad rámec takových sdělení, které je Správce oprávněn zasílat na základě jiného právního titulu nežli souhlasu, a to na dobu 10 let.

 

POUČENÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

* osobní údaje budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

* důvodem poskytnutí osobních údajů je zájem subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek a sdělení Správce nad rámec zasílání takových sdělení, které je Správce oprávněn zasílat na základě jiného právního titulu nežli souhlasu, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,

* při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, 

* subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů na cancelgdpr@malfini.com, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku       proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

B2C

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

„Vážený zákazníku, s ohledem na účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) si Vás dovolujeme informovat, že pro případnou obchodní spolupráci by naše společnost zpracovávala následující údaje:

Jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, země, město, PSČ

a to za účelem poskytnutí těchto údajů obchodním partnerům naší společnosti, z důvodu případného obchodního jednání s naším obchodním partnerem, uzavření kupní smlouvy a dodání zboží od našeho obchodního partnera, přičemž jste informován, že poskytnuté osobní údaje nebudeme po jejich předání dále zpracovávat, a to na dobu 10 let.

POUČENÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ

Společnost MALFINI, a.s. Vás tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

osobní údaje budou zpracovány na základě Vašeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
 
důvodem poskytnutí osobních údajů je jejich sdělení naším obchodním partnerům za účelem obchodního jednání s naším obchodním partnerem, uzavření kupní smlouvy a dodání zboží od našeho obchodního partnera,
 
při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování,
 
máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů na cancelgdpr@malfini.com, právo požadovat nás o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování osobních údajů postupujeme v rozporu s Nařízením.

FORMULÁŘ KARIÉRA

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zaškrtnutím pole SOUHLASÍM SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ souhlasíte s poskytnutím osobních údajů uvedeným správcům osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) v rámci koncernu MALFINI (dále jen „Správce“) s tím, že poskytnuté osobní údaje budou zpracovány za účelem realizace výběrového řízení na konkrétní pracovní pozi-ci. Dále Zaškrtnutím pole SOUHLASÍM SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ souhlasíte, aby uvede-ní Správci osobních údajů v rámci koncernu MALFINI si Vaše osobní údaje ponechaly z důvodu evi-dence pro případné jiné výběrové řízení pořádaných Správci nebo nabízení jiných či obdobných pracovních příležitostí, praxí nebo stáží, a to na dobu v délce 3 let. Vaše osobní údaje budou zpra-covávat výlučně zaměstnanci Správců a zároveň pouze v míře nezbytné pro naplnění účelu zpraco-vání.


Vaším právem je souhlas kdykoli odvolat. V této souvislosti Vám jako subjektu údajů náleží rovněž práva na:

 

přístup k osobním údajům;
opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých osobních údajů;
výmaz osobních údajů, pokud již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromažďovány či zpracovávány;
omezení zpracování osobních údajů;
přenositelnost osobních údajů;
vznesení námitky v případě, že zde neexistuje oprávněný zájem správce na jejich zpracování, který převažuje nad zájmem subjektu údajů;
obrátit se v případě stížnosti na dozorový orgán či soud.

Rozsah zpracovaných osobních údajů:

•       jméno a příjmení,
•       poštovní adresa,
•       emailová adresa,
•       telefonický kontakt
•       fotografie či obrazový projev“