B2B

SUGLASNOST ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Ovim dajem suglasnost tvrtki MALFINI, a.s., sa sjedištem Oblouková 391, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem, MB: 254 09 727, upisanoj u javni registar koji se vodi kod Regionalnog suda Ústí nad Labem, odjeljak B, uložak 2035 (u daljnjem tekstu „Administrator“), da u smislu Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka) obrađuje sljedeće osobne podatke:

- Naziv, e-mail adresa, broj telefona / telefaksa, IP adresa, cookies, država, grad, MB

i to u svrhu:

- slanja poslovnih obavijesti, biltena, promotivnih materijala, izravne prodaje, istraživanja tržišta i izravnih ponuda proizvoda od strane Administratora i trećih osoba  

- slanja informacija o događanjima u organizaciji Administratora i o njegovim aktivnostima

- analize osobnih podataka klijenata, posebice kako bi se omogućilo izravno obraćanje  konkretnim kupcima i specifičnim skupinama kupaca (tzv. direct mailing)

- korištenja datoteka cookies za analizu i optimizaciju performansi, društvenih medija i oglašavanja (suglasnost za uključenje u marketinšku publiku)

- obrade osobnih podataka u okviru istraživanja i analiza

pored slanja onih obavijesti za koje Administrator ima ovlaštenje za slanje temeljem druge pravne osnove osim suglasnosti, i to na razdoblje od 10 godina.

 

POUKA SUBJEKTA VEZANO ZA OBRADU NJEGOVIH OSOBNIH PODATAKA

Administrator ovim, sukladno odredbi članka 13. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (u daljnjem tekstu „Uredba”), informira:

- da će osobni podaci biti obrađeni na temelju slobodnog pristanka Subjekta-nositelja podataka, i to pod gore navedenim uvjetima,

- da je razlog za pružanje osobnih podataka interes Subjekta-nositelja podataka za slanje komercijalnih ponuda od strane Administratora, kao i obavijesti, pored onih obavijesti za koje Administrator ima ovlaštenje za slanje temeljem druge pravne osnove osim suglasnosti, što ne bi bilo moguće bez davanja ovih podataka,

- da prilikom obrade osobnih podataka Subjekta-nositelja podataka neće dolaziti do automatiziranog odlučivanja ni do profiliranja,

- da Subjekt-nositelj podataka ima pravo u bilo kojem trenutku povući svoju suglasnost za obradu osobnih podataka na cancelgdpr@malfini.com, pravo zahtijevati od Administratora pristup svojim osobnim podacima, ispraviti ili brisati, eventualno ograničiti obradu podataka te uložiti prigovor na obradu, pravo prenijeti podatke drugom administratoru, kao i pravo podnijeti pritužbu Uredu za zaštitu osobnih podataka, ako smatra da Administrator prilikom obrade osobnih podataka postupa suprotno Uredbi.

B2C

SUGLASNOST ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

„Poštovani, s obzirom na važeću Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od dana 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka  i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive  95/46/EZ (opća uredba o zaštiti osobnih podataka),  želimo Vas obavijestiti da će u slučaju poslovne suradnje naša tvrtka obrađivati sljedeće podatke:

Ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, država, grad, poštanski broj

kako bismo ove informacije dali našim poslovnim partnerima, kao rezultat mogućeg poslovanja s našim poslovnim partnerom, zaključivanjem kupoprodajnog ugovora i isporuke robe od našeg poslovnog partnera, a vi ste obaviješteni da nećemo obrađivati osobne podatke koje dajemo nakon toga, za 10 godina.“

POUKA SUBJEKTA VEZANO ZA OBRADU NJEGOVIH OSOBNIH PODATAKA

MALFINI, a.s. ovim, sukladno odredbi članka 13. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (u daljnjem tekstu „Uredba”), informira:

Osobni podaci bit će obrađeni na temelju vašeg besplatnog pristanka prema gore navedenim uvjetima
 
Razlog za pružanje osobnih podataka je njihova komunikacija s našim poslovnim partnerima u svrhu poslovnih pregovora s našim poslovnim partnerom, sklapanjem ugovora o kupnji i isporuke dobara od našeg poslovnog partnera,
 
Prilikom obrade vaših osobnih podataka neće se dogoditi automatsko odlučivanje ili profiliranje,
 
Imate pravo u bilo kojem trenutku povući vašu suglasnost na obradu vaših osobnih podataka na adresu cancelgdpr@malfini.com, pravo tražiti pristup našim osobnim podacima, njihovo popravljanje ili brisanje, ograničenje obrade i prigovor na obradu, imate pravo prenijeti podatke na drugom administratoru, kao i pravo podnijeti žalbu Uredu za zaštitu osobnih podataka ako smatrate da obrađujemo osobne podatke koji krše Uredbu.

OBLIK KARIJERE

SUGLASNOST ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Označavanjem SLAŽEM SE S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA, pristajete na pružanje osobnih podataka kontrolorima osobnih podataka u skladu s Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (u daljnjem tekstu “Uredba”) unutar MALFINI grupe ( u daljnjem tekstu "Administrator"), pod uvjetom da će obrađeni osobni podaci biti obrađeni u svrhu provođenja postupka odabira za određenu radnu poziciju. Nadalje, označavanjem SLAŽEM SE S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA, prihvaćate da prethodno spomenuti administrator osobnih podataka unutar MALFINI Grupe zadrži vaše osobne podatke na temelju bilo kojeg drugog postupka odabira administratora ili nudeći druge ili slične mogućnosti zapošljavanja, prakse ili stažiranja za razdoblje od 3 godine. Vaši osobni podaci obrađuju se isključivo od strane zaposlenika Administratora i samo onoliko dugo koliko je to potrebno za potrebe obrade.

 

Vaše je pravo u bilo kojem trenutku povući ovaj pristanak. U ovom slučaju, vi, kao predmet podataka, također imate prava na:

 

1. Pristupiti osobnim podacima;

2. Ispravite ili popunite netočne ili neistine osobne podatke;

3. Izbrišite osobne podatke, ako nisu potrebni u svrhe za koje su prikupljeni ili obrađeni;

4. Ograničiti obradu osobnih podataka

5. Prijenos osobnih podataka;

6. Podignite zabrinutost ako administrator nema postojeće interese u njihovoj obradi, što bi nadglasalo interes predmeta podataka;

7. Obratiti se nadzornom tijelu ili sudu prigovorima.

 

Opseg obrađenih osobnih podataka:

 

• Ime i prezime

• Poštanska adresa

• Email adresa

• Broj telefona

• Foto ili drugi slikovni zapis

Politika obrade osobnih podataka

I.
Osnovne odredbe
1.    Voditelj obrade osobnih podataka u smislu članka 4. točka 7. Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka (u daljnjem tekstu: „Opća uredba o zaštiti podataka”), je društvo MALFINI, a.s., MB: 254 09 727, adresa sjedišta: Oblouková 391, 403 40 Ústí nad Labem (u daljnjem tekstu: „Voditelj obrade“).
2.    Kontaktni podaci voditelja obrade - adresa: Oblouková 391, 403 40 Ústí nad Labem, adresa elektroničke pošte: prodaja@malfini.com, telefon: 0800 806239.
3.    Osobni podaci jesu sve informacije koje se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi; identificirana fizička osoba odnosno ispitanik je pojedinac čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno uz pomoć identifikatora, kao što su ime i prezime, osobni identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet.
4.    Voditelj obrade je imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka. Kontaktni podaci službenika za zaštitu osobnih podataka: Mgr. Ondřej Pojkar, odvjetnik, adresa sjedišta Dlouhá 67/39, 415 01 Teplice, adresa elektroničke pošte: pojkar@advokati unl.cz.

II.
Izvori i kategorije osobnih podataka koji su predmet obrade
1.    Voditelj obrade osobnih podataka obrađuje osobne podatke koje ste mu dostavili odnosno osobne podatke koje je voditelj obrade pribavio ispunjavajući vašu narudžbu.
2.    Voditelj obrade osobnih podataka obrađuje vaše identifikacijske i kontaktne podatke te podatke potrebne za izvršavanje ugovora. 

III.
Pravni temelj i svrha obrade osobnih podataka
1.    Zakonski temelj za obradu osobnih podataka je 
•    izvršavanje ugovora sklopljenog između vas i voditelja obrade u skladu s člankom 6. stavak 1. točka b) Opće uredbe o zaštiti podataka,
•    opravdani interes voditelja obrade za provođenje aktivnosti izravnog marketinga (osobito za slanje komercijalnih poruka i biltena) u skladu s člankom 6. stavak 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka,
•    vaša privola za obradu podataka u svrhu provođenja aktivnosti izravnog marketinga (osobito za slanje komercijalnih poruka i biltena) u skladu s člankom 6. stavak 1. točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka u vezi s člankom 7. stavak 2. Zakona br. 480/2004 Zbirke čeških zakona, Zakon o određenim uslugama informacijskog društva u slučaju da nije ispostavljena narudžba robe ili usluga. 
2.    Svrha obrade osobnih podataka je
•    ispunjavanje vaše narudžbe i ispunjavanje prava i obveza koje proizlaze iz ugovornog odnosa između vas i voditelja obrade; narudžba mora sadržavati osobne podatke koji su nužni za uspješnu obradu narudžbe (ime i adresa, kontakt), davanje osobnih podataka je nužan uvjet za sklapanje i izvršavanje ugovora, bez davanja osobnih podataka nije moguće sklopiti ugovor ili ga voditelj obrade ne može ispunjavati bez ovih podataka,
•    slanje komercijalnih priopćenja te provođenje drugih marketinških aktivnosti. 
3.    Voditelj obrade podataka koristi automatsko donošenje odluka u smislu članka 22. Opće uredbe o zaštiti podataka. Dali ste svoju izričitu privolu za takvu obradu podataka. 

IV.
Vrijeme čuvanja podataka
1.    Voditelj obrade podataka čuva osobne podatke 
•    samo tijekom vremena potrebnog za izvršavanje prava i obveza iz ugovornog odnosa između vas i voditelja obrade te za ostvarivanje prava iz ovih ugovornih odnosa (tijekom 10 godina od prestanka ugovornog odnosa). 
•    do opoziva privole za obradu osobnih podataka u marketinške svrhe, a najviše 10 godina ako se osobni podaci obrađuju na temelju privole. 
2.    Nakon perioda čuvanja osobnih podataka, voditelj obrade podataka će osobne podatke izbrisati. 

V.
Primatelji osobnih podataka (podugovaratelji voditelja obrade)
1.    Primatelji osobnih podataka su osobe 
•    koje sudjeluju u isporuci roba/usluga/izvršavanje plaćanja na temelju ugovora, 
•    koje su uključene u osiguravanje pružanja usluga,
•    koje pružaju marketinške usluge.
2.    Voditelj obrade upozorava da se osobni podaci u okviru pružanja usluge mogu slati u treću državu (izvan EU) ili međunarodnim organizacijama. Primatelji osobnih podataka u trećim državama su pružatelji mailing usluga / cloud usluga.

VI.
Vaša prava
1.    Pod uvjetima utvrđenim Općom uredbom o zaštiti podataka imate 
•    pravo pristupa svojim osobnim podacima u skladu s članom 15. Opće uredbe o zaštiti podataka, 
•    pravo na ispravak osobnih podataka sukladno članku 16. Opće uredbe o zaštiti podataka, odnosno pravo ograničenja obrade sukladno članku 18. Opće uredbe o zaštiti podataka. 
•    pravo na brisanje osobnih podataka sukladno članku 17. Opće uredbe o zaštiti podataka. 
•    pravo na prigovor na obradu podataka sukladno članku 21. Opće uredbe o zaštiti podataka, te 
•    pravo na prenosivost podataka sukladno članku 20. Opće uredbe o zaštiti podataka. 
•    pravo na povlačenje privole za obradu osobnih podataka - zahtjev se podnosi pisanim ili elektroničkim putem na adresu ili adresu elektroničke pošte voditelja obrade navedenu u članku I. ovih Uvjeta. 
2.    Također imate pravo podnijeti pritužbu Uredu za zaštitu osobnih podataka ako smatrate da vam je povrijeđeno pravo na zaštitu osobnih podataka.

VII.
Uvjeti osiguranja zaštite osobnih podataka
1.    Voditelj obrade izjavljuje da je poduzeo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka.
2.    Voditelj obrade je poduzeo tehničke mjere za osiguranje spremišta podataka i repozitorija osobnih podataka u papirnatom i elektroničkom obliku.
3.    Voditelj obrade izjavljuje da pristup osobnim podacima imaju samo osobe koje je on ovlastio.

VIII.
Profiliranje
1.    Osobni podaci mogu se koristiti za profiliranje, uključujući remarketing i bihevioralno oglašavanje u svrhu ciljanja marketinških aktivnosti prema specifičnim potrebama i zahtjevima kupaca itd.

IX.
Završne odredbe
1.    Podnošenjem narudžbe putem online obrasca za narudžbu potvrđujete da ste upoznati s uvjetima zaštite osobnih podataka i da ih u cijelosti prihvaćate.
2.    Odabirom kvačice za davanje privole u online obrascu pristajete na ove uvjete. Odabirom kvačice za davanje privole u obrascu potvrđujete da ste upoznati s uvjetima zaštite osobnih podataka i da ih u cijelosti prihvaćate.
3.    Voditelj obrade ima pravo promijeniti ove uvjete. Voditelj obrade osobnih podataka objavit će novu verziju uvjeta na svom web mjestu ili će vam dostaviti novu verziju uvjeta putem elektroničke pošte koju ste dali voditelju obrade podataka.


Ovi uvjeti stupaju na snagu dana 25. 5. 2018.