B2B

HOZZÁJÁRULÁS SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁHOZ

Ezúton biztosítom a hozzájárulásomat a következő társaság számára: MALFINI, a.s., székhely: Oblouková 391, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem, Csehország; cégjegyzékszám: 254 09 727, bejegyezve az Ústí nad Labem-i Megyei Bíróság Kereskedelmi Cégjegyzékében, szakasz: B, betétlapszám: 2035 (a továbbiakban: „Adatkezelő”), hogy az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-én kelt, 2016/679/EU számú, személyes adatok feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról és a 95/46/EK irányelv (a személyes adatok védelméről szóló általános rendelet) hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete értelmében feldolgozza az alábbi személyes adataimat:

- titulus, e-mail cím, telefonszám, fax, IP-cím, sütik, ország, város, cégjegyzékszám,

az alábbi célokra:

- üzleti információk, hírlevelek, reklámanyagok küldése, közvetlen értékesítés, piackutatás és közvetlen termékajánlatok az Adatkezelő és harmadik felek részéről,  

- információk küldése az Adatkezelő tevékenységeiről és az által szervezett rendezvényekről,

- az ügyfelek személyes adatainak elemzése, amelyek különösen konkrét ügyfelek és bizonyos ügyfélcsoportok közvetlen megszólítását teszik lehetővé (ún. direct mailing),

- cookie (süti) fájlok használata elemzés és teljesítményoptimalizálás céljából, közösségi hálózatokhoz és reklámhoz (hozzájárulás a marketinges közönséghez való besoroláshoz),

- személyes adatok feldolgozása a kutatás és elemzések keretén belül,

azon közlések keretén felül, amelyeket az Adatkezelő jogosult megküldeni a hozzájárulástól eltérő jogcím alapján, 10 éves időszak folyamán.

 

AZ ADATALANY TÁJÉKOZTATÁSA

Az Adatkezelő az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-én kelt, 2016/679/EU számú, a személyes adatok védelméről szóló általános rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) 13. cikkében foglalt rendelkezésekkel összhangban ezúton tájékoztatja Önt, hogy:

- a személyes adatai feldolgozása önkéntes hozzájárulás alapján történik, a fentebb felsorolt feltételekkel,

- a személyes adatok átadásának oka az adatalany érdeke üzleti ajánlatok és tájékoztatás küldése iránt az Adatkezelő részéről, az olyan közlések küldésének keretén felül, amelyeket az Adatkezelő küldeni jogosult a hozzájárulástól eltérő jogcím alapján, ami az ilyen adatok megadása nélkül nem lenne lehetséges,

- az Adatalany személyes adatainak feldolgozása során nem fog sor kerülni automatizált döntéshozatalra vagy profilalkotásra,                

- az adatok alanya bármikor jogosult visszavonni a hozzájárulását a személyes adatok feldolgozásához a következő címen: cancelgdpr@malfini.com, jogosult az Adatkezelőtől hozzáférést kérni a személyes adataihoz, azok  javítását vagy törlését, esetlegesen a feldolgozás korlátozását kérni, valamint kifogással élni az adatfeldolgozással szemben, jogosult az ilyen adatok hordozhatóságára egy másik adatkezelőhöz, csakúgy, mint panasz benyújtására az Adatvédelmi Hivatalhoz, amennyiben úgy véli, hogy az Adatkezelő a személyes adatok feldolgozása során a Rendelettel ellentétesen jár el.

B2C

HOZZÁJÁRULÁS SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁHOZ

 „Tisztelt vásárló!

Tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) rendelkezéseire szeretnénk tájékoztatni Önt arról, hogy az esetleges együttműködés esetén a társaságunk az alábbi adatokat dolgozza fel:

Vezetéknév és keresztnév, e-mail, telefonszám, ország, város, postai irányítószám

annak érdekében, hogy ezt az információt üzleti partnereinknek átadjuk, üzleti partnereinkkel való esetleges üzletkötés eredményeképpen, vásárlási szerződés megkötésével és üzleti partnereink részére történő áruszállítással, és tájékoztatjuk Önt arról, hogy az általunk nyújtott személyes adatokat nem fogjuk feldolgozni, 10 évig."

 

AZ ÉRINTETTEK TÁJÉKOZTATÁSA

MALFINI, a.s. A személyes adatok védelméről szóló általános rendelet (a továbbiakban: a rendelet) 2016. június 27-i 2016/67 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletének (a továbbiakban: a rendelet) 13. cikkével összhangban tájékoztatja Önt arról, hogy:

A személyes adatok feldolgozása az Ön szabad egyetértése alapján a fenti feltételek szerint történik,  
 
A személyes adatok szolgáltatásának oka az, hogy üzleti partnereinkkel üzleti partnereinkkel folytatott üzleti tárgyalásokra, üzleti szerződésre vonatkozó szerződéskötés és árufuvarozás megkötése céljából kommunikálnak üzleti partnereinkkel.,
 
Személyes adatainak feldolgozása során az automatizált döntéshozatal és profilalkotás nem fog megtörténni,
 
Ön bármikor jogosult arra, hogy visszavonja hozzájárulását a személyes adatok feldolgozásához a cancelgdpr@malfini.com címhez, a személyes adatokhoz való hozzáféréshez, javításhoz vagy törléshez, feldolgozás korlátozásához, valamint a feldolgozás tiltakozásához való jogtól. Önnek joga van az adatoknak a egy másik rendszergazda számára, valamint a személyes adatok védelmével foglalkozó hivatalhoz benyújtott panasz benyújtásának jogát, amennyiben Ön úgy véli, hogy a személyes adatok megsértését a rendelet szabályozza.

KARRIER FORMÁJA

HOZZÁJÁRULÁS SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁS

A HOZZÁJÁRULOK SZEMÉLYES ADATAIM FELDOLGOZÁSÁHOZ mező megjelölésével belegyezik személyes adatainak a személyes adatkezelő által az MALFINI Csoporton belül (a továbbiakban, mint  “Adminisztrátor”) történő feldolgozásához összhangban az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban mint “Rendelet”), feltéve, hogy a szolgáltatott személyes adat feldolgozása egy adott állás betöltése elbírálási eljárásához szükséges. Továbbá a HOZZÁJÁRULOK SZEMÉLYES ADATAIM FELDOLGOZÁSÁHOZ mező kipipálásával beleegyezik abba, hogy az MALFINI Csoporton belül személyes adatait a korábban említett adminisztrátor megőrizze további kiválasztási eljárások lefuttatásához és más, hasonló jellegű munkalehetőségek, gyakornoki pozíciók vagy továbbképzések felajánlásához 3 éven keresztül. Személyes adatait csak az adminisztrátor beosztottjai fogják feldolgozni, és kizárólag addig, amíg az adatfeldolgozás célja ezt szükségessé teszi.  

Önnek jogában áll a hozzájárulását bármikor visszavonni. Ebben a vonatkozásban Önnek, mint adatszolgáltatónak joga van az alábbi tevékenységekhez:

 

1. Személyes adatokhoz való hozzáférés;

2. A pontatlan vagy hiányzó személyes adatok kijavítása, illetve kiegészítése;

3. A személyes adatok törlése, amennyiben azok nem szükségesek ahhoz a célhoz melynek okán azokat begyűjtötték vagy feldolgozták;

4. Személyes adatok feldolgozásának korlátozása;

5. Személyes adatok továbbítása;

6. Fenntartásainak kinyilatkoztatásához, amennyiben az Adminisztrátornak nem fűződik érdeke az adatok kezeléséhez;

7. Panasz esetén felügyelő bizottsághoz, vagy bírósághoz való fordulás.

 

A feldolgozott személyes adatok köre: 

• Kereszt- és vezetéknév 

• Postai cím 

• E-mail cím

• Telefonszám

• Fénykép vagy más képanyag 

Adatfeldolgozási alapelvek

I.
Bevezető rendelkezések
1.    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (a továbbiakban „GDPR”) 4. cikkének 7. pontja értelmében a MALFINI, a.s., KSH-azonosító: 254 09 727, székhelye: Oblouková 391, 403 40 Ústí nad Labem, adatkezelőnek (a továbbiakban „adatkezelő”) minősül.
2.    Az adatkezelő kapcsolattartási adatai:: Oblouková 391, 403 40 Ústí nad Labem, email: eladas@malfini.com, telefon: +36 80 102 533.
3.    Személyes adatok alatt a beazonosított vagy beazonosítható természetes személyre utaló összes információ értendő; beazonosítható természetes személynek minősül az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve, különösen bizonyos személyazonosító elemre, például névre, személyazonosító számra, helymeghatározó adatokra, hálózati azonosítóra vagy egy, illetve több különleges testi, fiziológiai, genetikai, pszichikai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitásra hivatkozva beazonosítható.
4.    Az adatkezelő adatvédelmi biztost nevezett ki. Az adatvédelmi biztos elérhetőségei a következők: Mgr. Ondřej Pojkar, ügyvéd, székhelye: Dlouhá 67/39, 415 01 Teplice, email: pojkar@advokati unl.cz.

II.
A feldolgozásra kerülő személyes adatok forrásai és kategóriái
1.    Az adatkezelő olyan személyes adatokat kezel, amelyeket Ön adott meg, illetve amelyekre az adatkezelő az Ön megrendelésének teljesítése alapján tett szert.
2.    Az adatkezelő az Ön azonosító és kapcsolattartási adatait, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat kezeli. 

III.
A személyes adatok feldolgozásának jogszabályon alapuló oka és célja
1.    A személyes adatok feldolgozásának jogszabályon alapuló oka 
•    az Ön és az adatkezelő közötti szerződés teljesítése a GDPR a 6. § (1) bek. b) pontja alapján,
•    az adatkezelő közvetlen marketing szolgáltatással kapcsolatos jogos érdeke (különösen üzleti tájékoztatók és hírlevelek küldése) a GDPR 6. cikk (1) bek. f) betűje értelmében,
•    az Ön hozzájárulása az adatok közvetlen marketing szolgáltatás (különösen üzleti tájékoztatók és hírlevelek küldése) céljával történő feldolgozásához a GDPR 6. cikk (1) bek. a) betűje, valamint az információs társadalom egyes szolgáltatásairól szóló 480/2004 Tt. sz. törvény 7. § (2) bek. szerint. 
2.    A személyes adatok feldolgozásának célja
•    az Ön megrendelésének feldolgozása, valamint az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; a megrendelés leadásakor annak sikeres feldolgozásához szükséges személyes adatok átadására van szükség (név és cím, elérhetőség), a személyes adatok megadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges, megadásuk nélkül nincs mód sem a szerződés megkötésére, sem annak adatkezelő általi teljesítésére,
•    üzleti tájékoztatók küldése és egyéb marketingtevékenységek végzése. 
3.    Az adatkezelő részéről nem kerül sor a GDPR 22. cikke szerinti automatikus egyéni döntéshozatalra. Kifejezett hozzájárulását adta az ilyen feldolgozáshoz. 

IV.
Adattárolás időtartama
1.    Az adatkezelő a személyes adatokat 
•    az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses viszonyból következő jogok és kötelességek, valamint a szóban forgó szerződéses viszonyokból következő igények érvényesítéséhez (a szerződés megszűnését követően 10 évig), és a könyvelés vezetéséhez feltétlenül szükséges ideig őrzi meg, 
•    a személyes adatok marketing célú feldolgozására vonatkozó hozzájárulás visszavonásig, legfeljebb 10 éven át őrzi meg, ha a személyes adatok feldolgozására hozzájárulás alapján kerül sor. 
2.    A személyes adatok megőrzési időtartamának lejártát követően az adatkezelő törli a személyes adatokat. 

V.
Személyes adatok címzettjei (az adatkezelő alvállalkozói)
1.    Az ügyféladatok címzettjei 
•    a szerződés szerinti áruk/szolgáltatások szállításában/fizetések teljesítésében részt vevő, 
•    a szolgáltatások működtetésében részt vevő,
•    marketingszolgáltatásokat nyújtó személyek.
2.    Az adatkezelő tájékoztatja, hogy a személyes adatai, szolgáltatásnyújtás keretében, továbbíthatók harmadik országba (EU-n kívüli országba) vagy nemzetközi szervezethez. A személyes adatok harmadik országbeli címzettjei a mailing/cloud szolgáltatók.

VI.
Az Ön jogai
1.    A GDPR feltételei szerint Önnek joga van 
•    a GDPR 15. cikke értelmében hozzáférni saját személyes adataihoz, 
•    személyes adatai feldolgozásának GDPR 16. cikke szerinti javítását, illetve GDPR 18. cikke szerinti korlátozását kérni, 
•    vagy a személyes adatai GDPR 17. cikke szerinti törlését kérni, továbbá 
•    joga van a GDPR 21. cikke értelmében kifogást emelni személyes adatai feldolgozásával szemben, és 
•    a GDPR 20. cikke értelmében az adatok hordozhatóságára jogosult, illetve 
•    megilleti az adatkezeléshez való hozzájárulás írásban vagy elektronikus úton az adatkezelő e-mail címére megküldött visszavonásának jelen feltételek I. cikke szerinti joga. 
2.    Továbbá a fentieken túl panaszt nyújthat be az Adatvédelmi Hatósághoz abban az esetben, ha úgy véli, hogy megsértették a személyes jogai védelmére vonatkozó jogait.

VII.
Adatvédelem biztosításának feltételei
1.    Az adatkezelő kijelenti, hogy megtett minden tőle megalapozottan elvárható műszaki és szervezeti intézkedést a személyes adatok biztonságának biztosítása érdekében.
2.    Az adatkezelő megtett minden szükséges műszaki intézkedést az adattároló eszközök, valamint a nyomtatott és elektronikus formába foglal személyes adatok tárolására szolgáló helyek védelme érdekében.
3.    Az adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokhoz kizárólag az általa megbízott személyek férnek hozzá.

VIII.
Profilalkotás
1.    A személyes adatok - az ügyfelek egyedi igényei és kérései szerinti célzott marketinghez hozzájáruló remarketinget és viselkedésalapú reklámokat is beleértve - felhasználhatók profilalkotáshoz.

IX.
Záró rendelkezések
1.    Az internetes megrendelőlap elküldésével Ön megerősíti azt a tényt, hogy megismerkedett a személyes adatok védelmét szabályozó feltételekkel, valamint hogy maradéktalanul elfogadja azokat.
2.    Ön a regisztrációs űrlapon található hozzájárulás bejelölésével elfogadja a jelen feltételeket. Hozzájárulása bejelölésével Ön megerősíti, hogy megismerkedett a személyes adatok védelmét szabályozó feltételekkel, valamint hogy maradéktalanul elfogadja azokat.
3.    Az adatkezelő jogosult e feltételek megváltoztatására. Az adatvédelmi szabályzat új változatát közzéteszi a weboldalán, esetleg az adatvédelmi szabályzat új változatát elküldi az Ön adatkezelőnek megadott e-mail címére.


Jelen Szabályzat 2018. 05. 25-én lép hatályba.