B2B

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Týmto udeľujem súhlas spoločnosti MALFINI, a. s., so sídlom Oblouková 391, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem, IČO: 254 09 727, zapísanej vo verejnom registri vedenom Krajským súdom v Ústí nad Labem, oddiel B, vložka 2035 (ďalej len „prevádzkovateľ“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), spracovávala tieto osobné údaje:

- Titul, e-mailová adresa, telefónne číslo, fax, IP adresa, súbory cookie, krajina, mesto, IČO,

a to na účely:

- posielania obchodných oznámení, informačných letákov, reklamných materiálov, priameho predaja, prieskumov trhu a priamych ponúk produktov zo strany prevádzkovateľa a tretích subjektov,  

- posielania informácií o akciách, ktoré organizuje prevádzkovateľ, a jeho aktivitách,

- analýz osobných údajov zákazníkov umožňujúcich najmä priame oslovenie konkrétnych zákazníkov a určitých skupín zákazníkov (tzv. direct mailing),

- používania súborov cookie na účely analýzy a optimalizácie výkonu, sociálnych médií a reklamy (súhlas so zaradením do marketingového publika),

- spracovania osobných údajov v rámci výskumu a analýz,

a to nad rámec takýchto oznámení, ktoré je prevádzkovateľ oprávnený posielať na základe iného právneho titulu ako súhlasu, a to na obdobie 10 rokov.

 

POUČENIE DOTKNUTEJ OSOBY

Prevádzkovateľ týmto v súlade s ustanovením článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „nariadenie”), informuje, že:

- sa osobné údaje budú spracovávať na základe jej slobodného súhlasu, a to za podmienok uvedených vyššie,

- dôvodom poskytnutia osobných údajov je záujem dotknutej osoby o posielanie obchodných ponúk a oznámení prevádzkovateľa nad rámec posielania takých oznámení, ktoré je prevádzkovateľ oprávnený posielať na základe iného právneho titulu ako súhlasu, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné,

- pri spracovaní osobných údajov dotknutej osoby nebude prebiehať automatizované rozhodovanie ani profilovanie,

- dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na adrese cancelgdpr@malfini.com, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracúvania a vzniesť námietku proti spracovaniu, má právo na prenosnosť týchto údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s nariadením.

B2C

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

„Vážený zákazník, s ohľadom na účinnosť nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) si vás dovoľujeme informovať, že pre prípadnú obchodnú spoluprácu by naša spoločnosť spracovávala:

Meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, krajina, mesto, PSČ

a to za účelom poskytnutia týchto údajov obchodným partnerom našej spoločnosti, z dôvodu prípadného obchodného rokovania s našim obchodným partnerom, uzatvorenie kúpnej zmluvy a dodanie tovaru od nášho obchodného partnera, pričom ste informovaný, že poskytnuté osobné údaje nebudeme po ich odovzdaní ďalej spracovávať, a to na dobu 10 rokov. "

POUČENIE DOTKNUTEJ OSOBY

MALFINI, a.s. Vás týmto v súlade s ustanovením článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „nariadenie”), informuje, že:

sa osobné údaje budú spracovávať na základe Vášho slobodného súhlasu, a to za podmienok uvedených vyššie,
 
dôvodom poskytnutie osobných údajov je ich oznámenie naším obchodným partnerom za účelom obchodného rokovania s naším obchodným partnerom, uzatvorenie kúpnej zmluvy a dodanie tovaru od nášho obchodného partnera,
 
pri spracovaní Vašich osobných údajov nebude prebiehať automatizované rozhodovanie ani profilovanie,
 
máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na cancelgdpr@malfini.com, právo požadovať nás o prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenia spracovania, a namietať voči spracovaniu, máte právo na prenosnosť týchto údajov k inému správcovi, ako aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak máte za to, že pri spracovaní osobných údajov postupujeme v rozpore s Nariadením.

FORMULÁR KARIÉRA

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJO

Zaškrtnutím políčka SÚHLASÍM SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV, súhlasíte s poskytnutím osobných údajov kontrolórom osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)  (ďalej iba "Nariadenie") v rámci MALFINI Group (ďalej iba ako "Administrátor"), v prípade že budú poskytnuté osobné údaje spracovávané pre účely implementácie výberovej procedúry pre konkrétnu pracovnú pozíciu. Ďalej, zaškrtnutím políčka SÚHLASÍM SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV, súhlasíte s tým, že zmienený Administrátor osobných údajov v rámci MALFINI Group si osobné informácie ponechá pre potreby akýchkoľvek iných výberových procedúr ktoré bude Administrátor vykonávať alebo pre ponúkanie iných alebo podobných pracovných príležitostí, praxí alebo stáží, po dobu 3 rokov. Vaše osobné údaje budú spracovávané výlučne zamestnancami Administrátora, a to len tak dlho, ako bude potrebné pre účely spracovania.

 

Tento súhlas máte právo kedykoľvek stiahnuť. Ako predmet údajov tiež máte právo na:

 

1. Prístup k osobným údajom;

2. Opraviť alebo doplniť nepresné alebo nepravdivé údaje;

3. Vymazať osobné údaje, ak nie sú potrebné pre účely pre ktoré boli zbierané a spracované;

4. Obmedziť spracovávanie osobných údajov;

5. Presunúť osobné údaje;

6. Vysloviť svoje znepokojenie v prípade že Administrátor nemá žiadny existujúci dôvod pre ich spracovávanie, čo by bolo v rozpore so záujmami subjektu údajov;

7. Obrátiť sa na dozorný úrad alebo súd v prípade sťažností. 

 

Rozsah spracovávaných osobných údajov:

• Meno a priezvisko  

• Poštová adresa

• Emailová adresa

• Telefónne číslo

• Fotka alebo iné obrazové záznamy