B2B

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Týmto udeľujem súhlas spoločnosti MALFINI, a. s., so sídlom Oblouková 391, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem, IČO: 254 09 727, zapísanej vo verejnom registri vedenom Krajským súdom v Ústí nad Labem, oddiel B, vložka 2035 (ďalej len „prevádzkovateľ“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), spracovávala tieto osobné údaje:

- Titul, e-mailová adresa, telefónne číslo, fax, IP adresa, súbory cookie, krajina, mesto, IČO,

a to na účely:

- posielania obchodných oznámení, informačných letákov, reklamných materiálov, priameho predaja, prieskumov trhu a priamych ponúk produktov zo strany prevádzkovateľa a tretích subjektov,  

- posielania informácií o akciách, ktoré organizuje prevádzkovateľ, a jeho aktivitách,

- analýz osobných údajov zákazníkov umožňujúcich najmä priame oslovenie konkrétnych zákazníkov a určitých skupín zákazníkov (tzv. direct mailing),

- používania súborov cookie na účely analýzy a optimalizácie výkonu, sociálnych médií a reklamy (súhlas so zaradením do marketingového publika),

- spracovania osobných údajov v rámci výskumu a analýz,

a to nad rámec takýchto oznámení, ktoré je prevádzkovateľ oprávnený posielať na základe iného právneho titulu ako súhlasu, a to na obdobie 10 rokov.

 

POUČENIE DOTKNUTEJ OSOBY

Prevádzkovateľ týmto v súlade s ustanovením článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „nariadenie”), informuje, že:

- sa osobné údaje budú spracovávať na základe jej slobodného súhlasu, a to za podmienok uvedených vyššie,

- dôvodom poskytnutia osobných údajov je záujem dotknutej osoby o posielanie obchodných ponúk a oznámení prevádzkovateľa nad rámec posielania takých oznámení, ktoré je prevádzkovateľ oprávnený posielať na základe iného právneho titulu ako súhlasu, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné,

- pri spracovaní osobných údajov dotknutej osoby nebude prebiehať automatizované rozhodovanie ani profilovanie,

- dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na adrese cancelgdpr@malfini.com, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracúvania a vzniesť námietku proti spracovaniu, má právo na prenosnosť týchto údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s nariadením.

B2C

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

„Vážený zákazník, s ohľadom na účinnosť nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) si vás dovoľujeme informovať, že pre prípadnú obchodnú spoluprácu by naša spoločnosť spracovávala:

Meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, krajina, mesto, PSČ

a to za účelom poskytnutia týchto údajov obchodným partnerom našej spoločnosti, z dôvodu prípadného obchodného rokovania s našim obchodným partnerom, uzatvorenie kúpnej zmluvy a dodanie tovaru od nášho obchodného partnera, pričom ste informovaný, že poskytnuté osobné údaje nebudeme po ich odovzdaní ďalej spracovávať, a to na dobu 10 rokov. "

POUČENIE DOTKNUTEJ OSOBY

MALFINI, a.s. Vás týmto v súlade s ustanovením článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „nariadenie”), informuje, že:

sa osobné údaje budú spracovávať na základe Vášho slobodného súhlasu, a to za podmienok uvedených vyššie,
 
dôvodom poskytnutie osobných údajov je ich oznámenie naším obchodným partnerom za účelom obchodného rokovania s naším obchodným partnerom, uzatvorenie kúpnej zmluvy a dodanie tovaru od nášho obchodného partnera,
 
pri spracovaní Vašich osobných údajov nebude prebiehať automatizované rozhodovanie ani profilovanie,
 
máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na cancelgdpr@malfini.com, právo požadovať nás o prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenia spracovania, a namietať voči spracovaniu, máte právo na prenosnosť týchto údajov k inému správcovi, ako aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak máte za to, že pri spracovaní osobných údajov postupujeme v rozpore s Nariadením.

FORMULÁR KARIÉRA

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJO

Zaškrtnutím políčka SÚHLASÍM SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV, súhlasíte s poskytnutím osobných údajov kontrolórom osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)  (ďalej iba "Nariadenie") v rámci MALFINI Group (ďalej iba ako "Administrátor"), v prípade že budú poskytnuté osobné údaje spracovávané pre účely implementácie výberovej procedúry pre konkrétnu pracovnú pozíciu. Ďalej, zaškrtnutím políčka SÚHLASÍM SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV, súhlasíte s tým, že zmienený Administrátor osobných údajov v rámci MALFINI Group si osobné informácie ponechá pre potreby akýchkoľvek iných výberových procedúr ktoré bude Administrátor vykonávať alebo pre ponúkanie iných alebo podobných pracovných príležitostí, praxí alebo stáží, po dobu 3 rokov. Vaše osobné údaje budú spracovávané výlučne zamestnancami Administrátora, a to len tak dlho, ako bude potrebné pre účely spracovania.

 

Tento súhlas máte právo kedykoľvek stiahnuť. Ako predmet údajov tiež máte právo na:

 

1. Prístup k osobným údajom;

2. Opraviť alebo doplniť nepresné alebo nepravdivé údaje;

3. Vymazať osobné údaje, ak nie sú potrebné pre účely pre ktoré boli zbierané a spracované;

4. Obmedziť spracovávanie osobných údajov;

5. Presunúť osobné údaje;

6. Vysloviť svoje znepokojenie v prípade že Administrátor nemá žiadny existujúci dôvod pre ich spracovávanie, čo by bolo v rozpore so záujmami subjektu údajov;

7. Obrátiť sa na dozorný úrad alebo súd v prípade sťažností. 

 

Rozsah spracovávaných osobných údajov:

• Meno a priezvisko  

• Poštová adresa

• Emailová adresa

• Telefónne číslo

• Fotka alebo iné obrazové záznamy

Zásady spracovania osobných údajov

I.
Základné ustanovenia
1.    Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bodu 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je MALFINI, a.s., IČO 254 09 727, so sídlom na adrese Oblouková 391, 403 40 Ústí nad Labem (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
2.    Kontaktnými údajmi prevádzkovateľa sú adresa: Oblouková 391, 403 40 Ústí nad Labem, e mail: predaj@malfini.com, telefón: +420 475 240 511.
3.    Pod osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov , fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
4.    Prevádzkovateľ vymenoval osobu poverenú ochranou osobných údajov. Kontaktnými údajmi osoby poverenej ochranou osobných údajov sú: Mgr. Ondřej Pojkar, advokát, so sídlom na adrese: Dlouhá 67/39, 415 01 Teplice, e-mail: pojkar@advokati unl.cz.

II.
Zdroj a kategórie spracúvaných osobných údajov
1.    Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia vašej objednávky.
2.    Prevádzkovateľ spracúva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy. 

III.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
1.    Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je 
•    plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
•    oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielaní obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
•    váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielaní obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že sa neuskutočnila objednávka tovaru alebo služby. 
2.    Účelom spracovania osobných údajov
•    vybavenie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sa vyžadujú osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť ani ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
•    zasielanie obchodných oznámení a uskutočňovanie ďalších marketingových aktivít. 
3.    Zo strany prevádzkovateľa nastáva automatické individuálne rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas. 

IV.
Obdobie uchovávania údajov
1.    Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje 
•    po obdobie nevyhnutné na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom a na uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po obdobie 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). 
•    po obdobie, kým sa neodvolá súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu. 
2.    Po uplynutí obdobia uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže. 

V.
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
1.    Príjemcami osobných údajov sú osoby 
•    podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/na realizácii platieb na základe zmluvy, 
•    podieľajúce sa na zabezpečení prevádzky služieb,
•    zaisťujúce marketingové služby.
2.    Prevádzkovateľ informuje, že sa osobné údaje môžu v rámci poskytovania služieb preniesť do tretej krajiny (krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácie. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb/cloudových služieb. 

VI.
Vaše práva
1.    Za podmienok stanovených v GDPR máte 
•    právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, 
•    právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne na obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR. 
•    právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR. 
•    právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a 
•    právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR. 
•    právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa, uvedený v čl. I týchto podmienok. 
2.    Ďalej máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov
1.    Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
2.    Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej a elektronickej podobe.
3.    Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len osoby ním poverené.

VIII.
Profilovanie
1.    Osobné údaje sa môžu využiť na profilovanie vrátane remarketingu a behaviorálnej reklamy na účel cielenia marketingu podľa konkrétnych potrieb a žiadostí zákazníka a i.

IX.
Záverečné ustanovenia
1.    Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
2.    S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
3.    Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach, prípadne vám pošle novú verziu týchto podmienok na e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25. 5. 2018.