B2B

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym udzielam zgody firmie MALFINI, a.s., z siedzibą Oblouková 391, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem, REGON.: 254 09 727, wpisanej do rejestru publicznego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w miejscowości Ústí nad Labem, dział B, wkładka 2035 (zwanej dalej „Administratorem”), na przetwarzanie w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), następujących danych osobowych:

- Tytuł, adres e-mail, numer telefonu, fax, adres IP, pliki cookies, państwo, miejscowość, REGON

w celu i na potrzeby:

- przesyłania informacji handlowych, newsletterów, materiałów reklamowych, sprzedaży bezpośredniej, badań rynkowych i bezpośrednich ofert produktów przez Administratora i osoby trzecie  

- przesyłania informacji o promocjach przygotowanych przez Administratora i jego działaniach

- dokonywania analiz danych osobowych klientów, pozwalających w szczególności na bezpośrednie zwrócenie się do konkretnych klientów i określonych grup klientów (tzw. direct mailing)

- stosowania plików cookies na potrzeby analizy i optymalizacji działania, mediów społecznościowych i reklamy (zgoda na włączenie do grupy odbiorców działań marketingowych)

- przetwarzania danych osobowych w ramach badań i analiz

wykraczających poza informacje, które Administrator ma prawo przesyłać na podstawie innego tytułu prawnego niż zgoda, przez okres 10 lat.

 

INFORMACJA DLA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Administrator zgodnie z postanowieniem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016, rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (zwanego dalej „Rozporządzeniem”), niniejszym informuje, że:

- dane osobowe będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą, zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami,

- uzasadnieniem udostępnienia danych osobowych jest zainteresowanie osoby, której dane dotyczą, przesyłaniem ofert handlowych i informacji przez Administratora wykraczających poza przesyłanie informacji, które Administrator ma prawo przesyłać na podstawie innego tytułu prawnego niż zgoda, które to przesyłanie bez uzyskania tychże danych nie byłoby możliwe,

- w trakcie przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania,

- osoba, której dane dotyczą, ma prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie pod adresem poczty elektronicznej cancelgdpr@malfini.com, ma prawo żądać od Administratora dostępu do swych danych osobowych, do ich sprostowania lub usunięcia, do ograniczenia ich przetwarzania, oraz ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, ma prawo do przenoszenia tychże danych do innego Administratora, oraz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uważa, że Administrator w trakcie przetwarzania danych osobowych narusza niniejsze Rozporządzenie.

B2C

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

„Szanowny Kliencie, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) pragniemy Państwa poinformować, iż w przypadku nawiązania współpracy handlowej nasza firma przetwarzać będzie następujące dane:

imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, państwo, miejscowość, kod pocztowy

w celu dostarczenia tych informacji naszym partnerom biznesowym, w wyniku ewentualnej transakcji biznesowej z naszym partnerem biznesowym, zawarcia umowy kupna i dostawy towarów od naszego partnera biznesowego, i zostaniesz poinformowany, że nie będziemy przetwarzać danych osobowych, które przekazujemy później, przez 10 lat."

INFORMACJA DLA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

MALFINI, a.s. Niniejszym, zgodnie z postanowieniami art. 13 rozporządzenia (UE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych (zwane dalej "rozporządzeniem") informuje, że:

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej bezpłatnej zgody zgodnie z powyższymi warunkami,
 
Powodem podania danych osobowych jest ich komunikacja z naszymi partnerami biznesowymi w celu negocjacji handlowych z naszym partnerem biznesowym, zawarcia umowy kupna i dostawy towarów od naszego partnera biznesowego,
 
W trakcie przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania,
 
W każdej chwili masz prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na adres cancelgdpr@malfini.com, prawo do żądania dostępu do naszych danych osobowych, ich naprawy lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu wobec przetwarzania, masz prawo do przekazania danych do do innego administratora, jak również prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem rozporządzenia.  

FORMA KARIERY

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Poprzez zaznaczenie pola ZGADZAM SIĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez zarządców danych osobowych w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej określanych jako „Regulacja”) wewnątrz MALFINI Group (dalej określanej jako „Adminstrator”), pod warunkiem, że podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury wyboru określonego stanowiska pracy. Ponadto, poprzez zaznaczenie pola ZGADZAM SIĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, wyrażasz zgodę na przechowywanie przez wspomnianego Administratora danych osobowych wewnątrz MALFINI Group twoich danych osobowych w celu każdej innej procedury wyboru prowadzonej przez Administratora albo oferowanie innych lub podobnych możliwości zatrudnienia, praktyk lub staży na okres trzech lat. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłączenie przez pracowników Administratora, tak długo jak jest to potrzebne w celach przetwarzania.


Masz prawo do wycofania zgody w każdym czasie. W tym celu ty, jako podmiot danych osobowych, masz również prawo do:

 

1. Wglądu do danych osobowych;

2. Poprawiania albo uzupełniania jakichkolwiek nieprecyzyjnych albo nieprawdziwych danych;

3. Usunięcia danych osobowych, jeżeli nie są one niezbędne dla celów dla których zostały pobrane albo przetwarzane;

4. Ograniczania przetwarzania danych osobowych;

5. Przenoszenia danych osobowych;

6. Zgłaszania uwag jeżeli Administrator nie ma istniejącego interesu w przetwarzaniu, które unieważniłyby interes podmiotu danych;

7. Zwracania się do organu nadrzędnego albo sądu z jakimikolwiek skargami.

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

• Imię i nazwisko

• Adres pocztowy

• Adres e-mail

• Numer telefonu

• Zdjęcie albo inny zapis obrazu